Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ


1. Общи условия

1.1. Моля прочетете подробно описаните по-долу условия (наричани по-долу „Общи условия“), тъй като те са предназначени за регулирането на отношенията между „БИЕСЕСЕФ“ ЕООД (наричано по-долу „Доставчик“) и Клиентите на електронния магазин chocolatebernard.com>.

1.2. Настоящите Общи условия описват всички правила за ползване на уеб платформата Chocolate Bernard. След click на бутона „Съгласен съм с Общите Условия наChocolate Bernard. Клиентите се съгласяват и се задължават да спазват настоящите Общи Условия. При несъгласие с тях, Клиентите не могат да ползват платформата Chocolate Bernard.

1.3. Уеб платформата Chocolate Bernard, достъпна на следния електронен адрес chocolatebernard.com предоставя информация относно стоки, предлагани от Доставчика, както и възможност за онлайн поръчка и заплащане на стоки, възможност за регулярно изпращане на актуална информация относно нови и атрактивни продукти и планирани събития.

2. Определения

2.1. При тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия, използваните термини и изрази имат следното значение:

Доставчик на стоки и/ или Доставчик е „БиЕсЕсЕф“ ЕООД, ЕИК 203292960, седалище и адрес на управление: с. Кокаляне, п. к. 1191, ул. Търнова падина 11, представлявано от Светлана Сотирова; телефон за контакт: e-mail за контакт: bernard@chocolatebernard.com, адрес на осъществяване на дейност: гр. Самоков, ул Цареви кладенци 2, регистрация по ЗДДС: BG203292960, адрес за изпращане на жалби от потребители и за кореспонденция с Доставчика: гр. Самоков, ул. Цареви кладенци 2.

Поръчка на стоки – сключване посредством настоящата платформа на договор за продажба от разстояние с предмет на договора движима вещ (стока/продукт) – ръчно изработени шоколадови изделия;

Клиент – физическо или юридическо лице, извършващо поръчка посредством платформата.

Контактна форма – предоставен в електронна форма формуляр, достъпен на адрес chocolatebernard.com, попълването на чиито задължителни полета е условие за осъществяване на контакт с Доставчика по въпроса – предмет на запитването.

3. Регистрация на Клиенти и запитвания

3.1. Функционалностите на платформата позволяват извършването на поръчка без регистрация и без създаване на потребителски профил.

3.2. Платформата предоставя възможност за осъществяване на контакт с Доставчика по конкретно запитване (въпрос, който интересува посетителите) посредством функционалностите на Контактната форма. В случай че Клиентът желае да изпрати запитване, той следва да попълни следните полета на Контактната форма: име, имейл адрес и текст на запитването. Клиентът може да изпрати запитването, ако отбележи, че се съгласява с настоящите общи условия, политиката за поверителност и политиката за бисквитки на Доставчика.

4. Сключване на договор, съхранение, технически стъпки

4.1. При направен избор за поръчка на определена стока, предлагана посредством платформата, между Клиента и Доставчика следва да бъде сключен договор от разстояние с предмет – избраната от Клиента стока. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика, като Клиентът има постоянен достъп до текста на настоящите Общи условия на интернет сайта на платформата. Клиентът има право да коригира въведените данни до момента на финализирането на поръчката.

4.2. Договорът се сключва по следната процедура:

4.2.1. Извършване от Клиента на поръчка на избраната стока по реда на Раздел VIII. по-долу. В рамките на този процес Клиентът следва изрично да приеме настоящите Общи условия;

4.2.2. Получаване от Клиента на уведомление за направена и приета поръчка, представляващо потвърждение за сключен договор, като последното се изпраща на имейл, посочен от Клиента при извършване на поръчката.

4.3. Съхранение на продукта – шоколадовите изделия следва да се съхраняват на стайна температура от 16-20 градуса без пряка слънчева светлина. Съхранението им в хладилник може да доведе до промяната на текстурата и външният вид на продуктът. Рязката промяна на температурата също може да промени цветът на изделието.

5. Задължения на Доставчика

5.1. Доставчикът е длъжен да полага усилия за поддържането на настоящата уеб платформа.

5.2. Доставчикът следва да предоставя вярна, пълна и достоверна информация относно предлаганите стоки.

5.3. Доставчикът е длъжен да спазва предвидените в законодателството и в настоящите Общи условия мерки за защита на личните данни на Клиентите.

5.4. Доставчикът следва да достави стоката – предмет на извършена поръчка от Клиент, съобразно изискванията на приложимото законодателство и предвиденото в настоящите Общи условия.

6. Задължения на Клиента

6.1. В процеса на извършването на поръчка посредством платформата, Клиентът се съгласява и се задължава да спазва приложимите изисквания на българското законодателство, настоящите Общи условия, правилата на етиката и морала.

6.2. При използването на платформата Клиентът се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително права на интелектуална собственост.

6.3. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, материали, снимки, лога и други, публикувани на електронния сайт на уеб платформата.

6.4. Когато Клиентът упражни право на отказ (при спазване разпоредбите на Раздел IX от настоящите Общи условия,) от договора за поръчка на стока, Клиентът следва да върне поръчаната стока при спазване на тези Общи условия.

6.5. Клиентът трябва да прегледа стоката в най-кратък срок след доставката и предаването ѝ и ако не отговаря на изискванията – да уведоми незабавно за това Доставчика съобразно предвиденото в тези Общи условия. В случай на липса на уведомление по този член, счита се, че стоката е одобрена от Клиента и отговаря на изискванията към момента на доставката.

7. Предоставяне на допълнителна информация от външни източници

7.1. В платформата е възможно да бъдат поставени връзки (линкове) към външни уебсайтове. Тези връзки са предоставени, за да помогнат на Клиентите по-лесно и бързо да открият определена допълнителна информация.

7.2. Доставчикът не носи отговорност за верността и актуалността на информацията, съдържаща се във външни уеб сайтове, както и за какъвто и да е тип промяна на информацията в тези уеб сайтове, предприета от оператора му или дължаща се на техническа или друга причина.

7.3. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди, вследствие на предприети действия от страна на Клиенти въз основа на използване на публикуваната информация на външни уеб сайтове.

8. Поръчка на стоки

8.1. Поръчката на стоки се извършва по следната процедура:

8.1.1. Избор на конкретна стока с посочване на вид и брой, които автоматично биват зачислени в потребителската Кошница на Клиента;

8.1.2. Въвеждане на данни на Клиента, а именно: две имена, адрес за доставка, телефонен номер, имейл адрес;

8.1.3. Избор на начин на доставка съобразно възможностите, предоставени на уеб платформата и посочване на пълен адрес за доставка, в случай че Клиентът избере доставка до адрес. Цената на доставката се прибавя към общата сума на поръчката, направена от клиента;

8.1.4. Избор на начин и момент на плащане, съобразно възможностите, предоставени в електронния магазин;

8.1.5. Приемане на Общите условия на платформата, както и отбелязване, че Клиентът е запознат с политиката за поверителност и политиката за бисквитки на Доставчика;

8.1.6. Преглед и финализиране на поръчката. Клиентът има право да поправя грешки при въвеждането на информация в процеса на поръчка до момента на отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика (натискане на бутона за финализиране на поръчката).

8.1.7. Договорът за продажба на стоката се счита сключен и влиза в сила след получаване от Клиента на потвърждение от Доставчика, изпратено по имейл, за приета поръчка.

8.2. Условия и начин на доставка на продуктите:

8.2.1. След избор на желания продукт, Клиентът може да намери условията и начините на доставка на продукта в своята потребителска кошница.

8.2.2. Клиентът потвърждава начин на доставка според предвидените в платформата методи, а именно: чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Клиента, до офис на куриерската фирма или от адреса на Доставчика – ул. Цареви кладенци 2, гр. Самоков.

Цената на доставката се определя по официалната тарифа на куриерската фирма и е за сметка на Клиента.

8.2.3. Преди заплащане на стойността на продукта и неговата доставка, Клиентът трябва да потвърди, че е запознат с условията на доставка, описани в тези Общи условия, като за целта на екран се визуализират цената на стоката, цена на доставка и общо дължима цена.

8.3. Условия и начин на плащане на продуктите:

8.3.1. Клиентът е длъжен да заплати избраната стока посредством наложен платеж при получаване на стоката от доставчик на куриерската фирма или посредством картово плащане (посредством карти, издадени от БОРИКА, Visa, MasterCard, American Express, Diners Club и прочее). В процеса на плащане Клиентът следва да въведе данните на съответната банкова карта (вид на картата, номер, срок на валидност, CVV2/СVС2 код и парола за автентикация), като в тази връзка следва да има предвид, че Доставчикът е внедрил SSL Secure Shopping (за карти, издадени като 3D secure и когато е налице необходимост от това, платежният модул автоматично ще прехвърли Клиента към системата за допълнителна идентификация на банката-издател на картата).

8.3.2. Цените на посочените в сайта стоки са посочени в български левове, отнасят се за единица стока и са крайни цени (с включен ДДС). Доставчикът си запазва правото да променя цените, без да дължи предварително уведомяване на Клиентите.

8.4. Доставчикът носи отговорност за безопасността и качеството на предлаганите стоки, за всякакъв тип пълно, частично или лошо (некачествено) изпълнение, както и за всяко виновно неизпълнение на негови задължения, предвидени в настоящите Общи условия или по закон.

8.5. При несъответствие на доставената стока с поръчаната Клиентът, притежаващ качеството на „потребител“ по смисъла на ЗЗП, има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба при спазване на следните условия:

8.5.1. Клиентът има право да посочи предпочитания начин за удовлетворяване на рекламацията, като се съобразява с възможностите, предвидени в ЗЗП.

8.5.2. Правото по настоящата т. 8.5. се упражнява от Клиента в срок до 2 (две) години, считано от доставянето на стоката, но не по-късно от 2 (два) месеца от установяване на несъответствието със сключения договор чрез изпращане на писмено уведомление на официалния адрес за кореспонденция на Доставчика или посредством уведомление, изпратено на имейла за кореспонденция на Доставчика. Независимо от избрания начин за предявяване на рекламацията, Клиентът задължително прилага или представя документите, на които се основава претенцията му.

8.5.3. Доставчикът привежда в съответствие стоката в рамките на едномесечен срок от предявяването на рекламацията от Клиента.

8.5.4. За привеждането в съответствие Клиентът не дължи разноски на Доставчика.

8.5.5. За всички неуредени от настоящата т. 8.5. условия се прилагат разпоредбите за упражняване правото на рекламация съгласно ЗЗП.

8.6. При несъответствие на поръчаната стока Клиентът, който не притежава качеството на „потребител“ по смисъла на ЗЗП, има право да предяви претенция за недостатъци и/или несъответствие на поръчаната стока, като приложими са следните правила:  

8.6.1. Правото по настоящата т. 8.6. се упражнява незабавно след установяване на несъответствието и/или недостатъка – чрез изпращане на писмено уведомление на официалния адрес за кореспонденция на Доставчика или посредством уведомление, изпратено на имейла за кореспонденция на Доставчика. Независимо от избрания начин за предявяване на рекламацията, Клиентът задължително прилага документите, на които се основава претенцията му.

8.6.2. В случай, че претенцията е основателна, Доставчикът привежда в съответствие стоката в рамките на едномесечен срок от предявяването на претенцията от Клиента.

8.6.3. За привеждането в съответствие Клиентът не дължи разноски на Доставчика.

8.6.4. За всички неуредени от настоящата т. 8.6. условия се прилагат разпоредбите на българското търговско законодателство.

9. Право на отказ от сключен договор от разстояние чрез Уеб платформата Chocolate Bernard

9.1. Настоящият раздел IX се прилага при упражняване право на отказ от сключен договор посредством платформата (договор от разстояние по смисъла на Глава IV, раздел I от Закона за защита на потребителите), по който Клиент е физическо лице, притежаващо качеството „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите. При упражняване правото на отказ Клиентът не посочва причина за отказа, не дължи обезщетение или неустойки на Доставчика.

9.2. Правото на отказ от поръчана стока се упражнява съобразно българското законодателство, както и при съобразяване с разпоредбите от настоящия Раздел IX.

9.3. В случай, че Клиентът се откаже от договора за поръчка на стока той упражнява право на отказ като изпраща съобщението до Доставчика. Изпращането на съобщението се осъществява чрез попълване в електронен вариант на достъпния в платформата формуляр, който се попълва от Клиента и се изпраща чрез натискане на бутона „Изпрати“. Стандартен формуляр за упражняване на право на отказ може да бъде изтеглен от тук. Правото на отказ може да бъде упражнено и по друг, избран от Клиента, начин, а именно: чрез изпращане на писмено уведомление на официалния адрес за кореспонденция на Доставчика или посредством уведомление, изпратено на имейла за кореспонденция на Доставчика. След получаване на уведомлението за упражняване право на отказ Доставчикът изпраща по имейл на Клиента потвърждение за полученото уведомление.

9.4. Правото на отказ може да бъде упражнено в 14-дневен срок, считано от приемане на стоките от Клиента или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, или:

9.4.1. при едновременна поръчка на няколко стоки, които се доставят отделно – считано от датата, на която Клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приеме последната стока;

9.4.2. при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части – считано от датата, на която Клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приеме последната партида или част;<

9.4.3. при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време – считано от датата, на която Клиентът или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приеме първата стока.

9.5. Правото на отказ от настоящия Раздел IX не се прилага в следните случаи:

9.5.1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

9.5.2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

9.5.3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

9.5.4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

9.6. В случай, че Клиентът упражни право на отказ от договор за покупка на стока и в рамките на 14 дни, считано от уведомяване на Доставчика за извършения отказ, Клиентът е длъжен да върне последната на Доставчика във вида и с опаковката, с които стоката е първоначално доставена. Клиентът е длъжен да положи дължимата грижа за съхраняването на стоката и използването на опаковка, която да запази потребителската ѝ стойност. Клиентът отговаря спрямо Доставчика за вредите, които са настъпили за последния вследствие неизпълнение на това задължение.

9.7. Клиентът заплаща преките разходи за връщането на стоките, а именно разходите за обратна доставка на пратката. Обичайният начин за връщане на стоката е чрез куриерска фирма или друг, избран от Клиента пощенски оператор до адрес:  гр. Самоков, ул. Цареви кладеци 2, БиЕсЕсЕф ЕООД

9.8. В случай, че върнатата стока е с не намалена стойност, за Доставчика възниква задължение за връщане на заплатената от Клиента цена, включително първоначално направените разходи за доставка. Когато това е възможно, Доставчикът изплаща заплатената цена съобразно начина на плащане, избран първоначално от Клиента. Цената се възстановява от Доставчика по банков път, за което се приема, че Клиентът изразява желанието и съгласието си, ако е попълнил информация за банкова сметка в изявлението за упражняване на право на отказ. Плащането се извършва в 14-дневен срок от получаване от Доставчика на съобщението за упражнено право на отказ, но не по-рано от получаване на върнатия продукт, или от представянето на доказателство, че Клиентът е изпратил стоките обратно (в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано).

9.9. Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата ѝ продажба. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

10. Интелектуална собственост

10.1. Всички компоненти от съдържанието на Платформата, включително текст, рисунки, графики, скици, снимки, дизайн, видео, софтуерни програми и др., представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Доставчика и/или неговите партньори, Клиенти, предоставили за публикуване съответните материали.

11. Защита на личните данни

11.1. Обработването на лични данни, предоставени от Клиенти при извършване на поръчки, се извършва съобразно предвиденото в Правила за поверителност на Доставчика (достъпни тук).

11.2. Настоящата уеб платформа използва технологията „бисквитки“. Повече информация е налична в Политика за бисквитките (достъпна тук).

11.3. Доставчикът е внедрил SSL Secure Shopping, като същият няма достъп до картови данни, както и до автентикационните данни при разплащане с кредитна или дебитна карта и по никакъв начин не ги регистрира и/или съхранява. Данните се пренасят по защитен канал (с помощта на протокола HTTPS), като достъп до тях имат съответно банката-издател на картата на Клиента, платежната институция и Банковата организация за разплащане с използване на карти в България – Борика. Те гарантират сигурността на данните на Клиента.

12. Промени в Общите Условия

12.1. Доставчикът може периодично да извършва промени в Общите условия. Доставчикът се задължава да уведоми Клиентите за настъпилите промени в 7-дневен срок от извършването им чрез публикуване на съобщение на видно и общодостъпно място в Интернет страницата на Уеб платформата, както и чрез индивидуален имейл, като с приемане на настоящите Общи условия Клиентите декларират, че приемат посочения начин на оповестяване за надлежно извършен.

12.2. Промените в Общите условия обвързват и Клиенти, чиито поръчки са извършени преди настъпването на промяната. Те имат 1-месечен срок, в който да направят изрично изявление, че не са съгласни с промените в Общите условия. В случай, че в срока по първото изречение Клиент не направи изрично заявление за несъгласие с промените, се приема, че приема промените и е съгласен с тях.

13. .Промени и поддръжка на Платформата Chocolate Bernard

13.1. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява, че Доставчикът има право по всяко време да променя формата и съдържанието на тази уеб платформа, както и временно да спре функционирането ѝ с цел подновяване на съдържанието или подобряване функционалността на платформата, както и по други причини от технически характер – след предварително уведомление на Клиентите, извършено посредством съобщение, което се публикува на заглавната страница на платформата.

14. Прекратяване

14.1. Настоящите Общи условия и договора между Клиента и Доставчика се прекратяват в следните случаи:

14.1.1. При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

14.1.2. По взаимно съгласие на страните в писмен вид;

14.1.3. При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

15. Отговорности

15.1. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи, които възпрепятствам изпълнението на задълженията му по тези Общи условия. Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила (форсмажор). За форсмажор се счита пожар, наводнение, извънредни обстоятелства, война, блокада, земетресение и всякакви други прояви, действия и/или събития, чието предотвратяване, възникване, преустановяване, управление и осуетяване е извън контрола на Доставчика. Действия или актове на компетентни държавни органи, ограничаващи правомощията или функциите на Доставчика, също се считат за форс мажор.

15.2. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Клиента на трети лица.

15.3. Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиент, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е съответният Клиент.

15.4. Клиентът носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

16. Юрисдикция

16.1. Общите условия са подчинени на и трябва да бъдат тълкувани в съответствие със законодателството на Република България. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване няма да води до недействителност на Условията в тяхната цялост.

16.2. Всички спорове, отнасящи се до тази уеб платформа или свързани с нея, включително споровете, свързани с или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, включително и споровете за попълване на празноти в договорите, сключвани чрез тази уеб платформа или приспособяването на същите към нововъзникнали обстоятелства, ще се разрешават от компетентният български съд.

16.3. По инициатива на Доставчика или Клиент, притежаващ качеството „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите, всеки спор, възникнал между тях по повод сключения помежду им договор за посредничество, може да бъде отнесен към помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите с адрес в гр. София, пл. ”Славейков” № 4 А, ет. 3,4 и 6, телефон за контакти: 02/933 0565, факс 02/9884218 и интернет адрес: https://kzp.bg/използвана Общодостъпната платформа за онлайн решаване на спорове, достъпна на следния интернет адрес:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG.

16.5. Контролни органи, следящи за спазването на настоящите Общи условия са:< Комисия за защита на личните данни с адрес в град София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, телефон за контакт: 02/91-53-518, e-mail: kzld@cpdp.bg, Уебсайт: www.cpdp.bg. Комисия за защита на потребителите с адрес в град София пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, телефон за контакт: 0700 111 22, e-mail:info@kzp.bg, Уебсайт: www.kzp.bg ФОРМУЛЯР за упражняване правото на отказ от договора (Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4, ДВ, бр. 61 от 2014 г. в сила от 25.07.2014 г.) Моля, попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора за продажба от разстояние на стока Моля, прочетете правата си и условията за отказ от договора за продажба от разстояние на стока или услуга в Общите условия на Доставчика ДО: “БИЕСЕСЕФ“ ЕООД, ЕИК 203292960, със седалище и адрес на управление: с. Кокаляне, ул. Търнова падина 11, 1191, интернет адрес chocolatebernard.com, представлявано от Светлана Сотирова; телефон за контакт: +359892393118, e-mail за контакт: bernard@chocolatebernard.com, адрес за кореспонденция: гр. Самоков, ул. Цареви кладенци 2 Полетата отбелязани със звезда (*) са задължителни за попълване: *ОТ: ……………………………………………………………………………………………………………………….. /трите имена на Клиента/ *Адрес на Клиента: …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. *Телефон на Клиента за контакт:……………………………………………………………………. e-mail на Клиента за контакт: …………………………………………………………………………………span>

С настоящото Ви  уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка от разстояние на следната/следните стока/стоки

Номер на поръчката на стока/стоки: …………………………………………….

Полетата отбелязани със звезда (*) са задължителни за попълване, като ненужното се зачертава:

*Име на стоката……………………………………….

*Поръчана на …………………… г.,

*Получена на …………………. г., чрез куриерска фирма ……………………………………………..

Съгласен/а съм заплатената от мен за стока сума в размер на ……………………. лева, да ми бъдат преведени:*

по банкова сметка в банка …………………………………………………. с IBAN : ……………………….…………….

BIC : …………………………….………………,

титуляр на сметката: ………………………………………………………>

* Информацията за банкова сметка се попълва по желание на Клиента и се приема за изрично изявление, че сумата, която подлежи на връщане, следва да се заплати по посочената банкова сметка съгласно предвиденото в Общите условия на Доставчика.

Дата: ………………

Подпис:……………………………………………

/три имена, изписани собственоръчно от клиента само в случай, че настоящият формуляр е на хартия

Стандартни указания за отказ

Имате право да се откажете от сключения между Вас и Доставчика договор от разстояние, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката и съгласно предвиденото в Общите условия на Доставчика.  

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление съгласно предвиденото в Общите условия на Доставчика.

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. Клиентът се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока за отказ от договора. Доставчикът следва да получи продукта с неговите оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана от Клиента, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при съблюдаване на всички други условия от Закона за защита на потребителите, заедно с касовата бележка, стоковата разписка, етикета на продукта и опаковката.

Всички условия за упражняване на правото на отказ за подробно описани в Общите Условия.